Voorwaarden deelname masterclasses

Voorwaarden deelname masterclasses

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan de masterclasses, aangeboden door Novema Uitgevers BV (nader te noemen: Novema). Onder Novema valt ook Hét Ondernemersbelang of Business College.

 

1.2 Onder deelnemer wordt verstaan: de persoon die uit naam van een onderneming is aangemeld voor een masterclass van Novema.

 

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij Novema, hetzij deelnemer.

 

1.4 Onder ‘masterclass’ wordt tevens verstaan elke andere door Novema georganiseerde en/of uitgevoerde activiteit, in welke vorm dan ook en hoe genaamd ook.

 

1.5 Onder ‘masterclassgever’ wordt verstaan: het bedrijf dat de inhoud van de masterclass verzorgt. De masterclassgever is een opdrachtgever van Novema.

 

1.6 Indien de deelnemer gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, dan zullen deze uitsluitend na uitdrukkelijke, schriftelijke, instemming van Novema van toepassing zijn.

 

2. Deelname masterclasses

2.1 Aanmelden voor een masterclass is alleen mogelijk door het invullen van een aanmeldformulier op www.businesscollege.biz of door aanmelden via een contactpersoon van Novema / Hét Ondernemersbelang. De deelnemer krijgt na aanmelding een bevestiging van aanmelding.

 

2.2 Aanmelding van een masterclass brengt met zich mee dat de deelnemer de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings)verplichtingen accepteert en de deelnemer derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen.

 

2.3 Indien door omstandigheden geen bevestiging van aanmelding is verzonden, wordt de factuur beschouwd als bevestiging.

 

2.4 Bij overinschrijving voor een masterclass worden deelnemers toegelaten op volgorde van inschrijving. Deelnemers voor wie geen plaats is, maar die wel hebben betaald, krijgen de mogelijkheid op een ander moment een masterclass te volgen of hun inschrijving te annuleren.

 

2.5 Wij behouden ons het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

3. Betaling

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de deelnemer de door Novema verzonden factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Bij betaling via www.businesscollege.biz ontvangt de deelnemer een factuur achteraf.

 

4. Annulering

4.1 Deelnemers kunnen bij verhindering een plaatsvervanger aanwijzen. Dit dient te worden doorgegeven aan info@businesscollege.biz. Deelnemers hebben tot uiterlijk 72 uur voor het begin van de masterclass de mogelijkheid tot annuleren. Een annulering dient altijd te worden bevestigd naar info@businesscollege.biz.

 

4.2 Deelnemers die binnen 72 uur voor aanvang van de masterclass annuleren en deelnemers die zonder annulering niet bij een masterclass aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

 

5. Datum, locatie en programma

5.1 Novema is gerechtigd de masterclasses te verschuiven naar een latere datum, danwel te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of in geval van overmacht. Novema zal de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Mocht dit zich voordoen, dan heeft de deelnemer het recht om zonder kosten te annuleren, mits dit gebeurt binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld.

 

Novema behoudt zich het recht voor om in het masterclassprogramma inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Diverse masterclassgevers verzorgen de inhoud van de masterclasses van Novema. Novema kan niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden tijdens de masterclass of, indien van toepassing, in het lesmateriaal. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

 

6.2 Deelname aan een masterclass van Novema is volledig op eigen risico van de deelnemer. Novema aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de deelnemer(s), alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

 

6.3 Novema is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de deelnemer voortvloeit uit handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de masterclass.

 

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en lesmateriaal berust op de masterclassgever. Derhalve mogen deze stukken nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de masterclassgever worden gekopieerd, aan derden getoond en/of uitgereikt, of op enige andere wijze gebruikt worden.

 

8. Aanvullende bepalingen

8.1 Novema mag beeldmateriaal (foto’s en/of filmopnamen), gemaakt tijdens een masterclass, gebruiken voor marketingdoeleinden en publicatie tenzij door de deelnemer vooraf expliciet kenbaar is gemaakt dat dat niet mag.